Privātuma politika

    Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes  veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi. SIA "GAISA PRIEKS"  interneta vietne https://partyprieks.lv apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā.

1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Klients/Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona.

1.3. Pārzinis – SIA “GAISA PRIEKS”, reģ. Nr. 40103767981, [email protected].

1.4. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

1.5. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.6. Klienta/Datu subjekta piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta,  apzināta Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.7. Sīkdatnes – ir teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tas palīdz atcerēties pieteikumvārdu un iestatījumus (valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējaties vietni skatīt, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna.

2. Kādi dati tiek apstrādāti

2.1. SIA GAISA PRIEKS atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds, piegādes adrese, preču piegādes veids, mobilā tālruņa numurs, e-pasts, maksājuma veids, maksājuma informācija, sīkdatnes. Pēc klienta piekrīšanas SIA GAISA PRIEKS var izmantot klienta personas datus jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā;

3. Personas datu apstrādes nolūki

3.1. SIA GAISA PRIEKS iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

3.1.1. e-pasts – paziņojumu, kas nepieciešami SIA GAISA PRIEKS e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam.

3.1.2. adrese – SIA GAISA PRIEKS e-veikalā pasūtīto preču piegādei;

3.1.3. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma e-veikalā noformēšanas laikā un saziņai jautājumos par pasūtīto preču piegādi;

3.1.4. Sīkdatnes – lai atcerēties iestatījumus (valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējaties vietni skatīt.

4. Personas datu nodošana trešājām personām

4.1. SIA "GAISA PRIEKS" var sniegt trešajām pusēm noteiktu informāciju, lai nodrošinātu klienta pieprasīto preču vai pakalpojumu saņemšanu (piemēram piegādes uzņēmumiem, bankai, kuri sniedz pakalpojumus Pārziņa interneta vietnei https://partyprieks.lv).

4.2. Klienta personas datus var pārsūtīt Citām pusēm saistībā ar tiesvedību – valsts iestādēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5. Personas datu apstrādes pamats un glabāšanas ilgums

5.1. SIA GAISA PRIEKS var veikt personas datu apstrādi pamatojoties uz turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1. Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei.

5.1.2. Leģitīmo interešu ievērošana – SIA GAISA PRIEKS ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, īpašuma aizsardzību un drošību.

5.1.3. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, SIA GAISA PRIEKS ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.2. Klienta personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

6. Klienta tiesības

6.1. Klientam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa, vai Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt informāciju par personas datiem, kas tiek apstrādāti.

6.2. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt SIA "GAISA PRIEKS", kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļēji.

6.3. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā, SIA "GAISA PRIEKS" nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

6.4. Klientam ir tiesības iegūt no SIA "GAISA PRIEKS" informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām SIA GAISA PRIEKS SIA ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

6.5. Klientam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Pārzini saglabāt datus līdz tam paredzētajam termiņam.

6.6. Domstarpību gadījumā saistībā ar SIA "GAISA PRIEKS" interneta vietnes https://partyprieks.lv veikto personas datu apstrādi Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

7. Privātuma politikas izmaiņas

7.1. SIA"GAISA PRIEKS" var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas SIA GAISA PRIEKS mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

7.2. SIA "GAISA PRIEKS" interneta vietnes https://partyprieks.lv "Privātuma politikas" pedējas izmaiņas: 20.01.2020